رده:قرآن

از شبکه نخبگان و قرآن‌کاوی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست قرآن

ردیف نام سوره تعداد آیه
۱ فاتحه ۷
۲ بقره ۲۸۶
۳ آل عمران ۲۰۰
۴ نساء ۱۷۶
۵ مائده ۱۲۰
۶ انعام ۱۶۵
۷ اعراف ۲۰۶
۸ انفال ۷۵
۹ توبه ۱۲۹
۱۰ یونس ۱۰۹
۱۱ هود ۱۲۳
۱۲ یوسف ۱۱۱
۱۳ رعد ۴۳
۱۴ ابراهیم ۵۲
۱۵ حجر ۹۹
۱۶ نحل ۱۲۸
۱۷ اسراء ۱۱۱
۱۸ كهف ۱۱۰
۱۹ مریم ۹۸
۲۰ طه ۱۳۵
۲۱ انبیاء ۱۱۲
۲۲ حج ۷۸
۲۳ مومنون ۱۱۸
۲۴ نور ۶۴
۲۵ فرقان ۷۷
۲۶ شعراء ۲۲۷
۲۷ نمل ۹۳
۲۸ قصص ۸۸
۲۹ عنكبوت ۶۹
۳۰ روم ۶۰
۳۱ لقمان ۳۴
۳۲ سجده ۳۰
۳۳ احزاب ۷۳
۳۴ سبأ ۵۴
۳۵ فاطر ۴۵
۳۶ یس ۸۳
۳۷ صافات ۱۸۲
۳۸ ص ۸۸
۳۹ زمر ۷۵
۴۰ غافر ۸۵
۴۱ فصلت ۵۴
۴۲ شورى ۵۳
۴۳ زخرف ۸۹
۴۴ دخان ۵۹
۴۵ جاثیه ۳۷
۴۶ احقاف ۳۵
۴۷ محمد ۳۸
۴۸ فتح ۲۹
۴۹ حجرات ۱۸
۵۰ ق ۴۵
۵۱ ذاریات ۶۰
۵۲ طور ۴۹
۵۳ نجم ۶۲
۵۴ قمر ۵۵
۵۵ الرحمن ۷۸
۵۶ واقعه ۹۶
۵۷ حدید ۲۹
ردیف نام سوره تعداد آیه
۵۸ مجادله ۲۲
۵۹ حشر ۲۴
۶۰ ممتحنه ۱۳
۶۱ صف ۱۴
۶۲ جمعه ۱۱
۶۳ منافقون ۱۱
۶۴ تغابن ۱۸
۶۵ طلاق ۱۲
۶۶ تحریم ۱۲
۶۷ ملک ۳۰
۶۸ قلم ۵۲
۶۹ حاقه ۵۲
۷۰ معارج ۴۴
۷۱ نوح ۲۸
۷۲ جن ۲۸
۷۳ مزمل ۲۰
۷۴ مدثر ۵۶
۷۵ قیامه ۴۰
۷۶ انسان ۳۱
۷۷ مرسلات ۵۰
۷۸ نبأ ۴۰
۷۹ نازعات ۴۶
۸۰ عبس ۴۲
۸۱ تكویر ۲۹
۸۲ انفطار ۱۹
۸۳ مطففین ۳۶
۸۴ انشقاق ۲۵
۸۵ بروج ۲۲
۸۶ طارق ۱۷
۸۷ اعلى ۱۹
۸۸ غاشیه ۲۶
۸۹ فجر ۳۰
۹۰ بلد ۲۰
۹۱ شمس ۱۵
۹۲ لیل ۲۱
۹۳ ضحى ۱۱
۹۴ شرح ۸
۹۵ تین ۸
۹۶ علق ۱۹
۹۷ قدر ۵
۹۸ بینه ۸
۹۹ زلزله ۸
۱۰۰ عادیات ۱۱
۱۰۱ قارعه ۱۱
۱۰۲ تكاثر ۸
۱۰۳ عصر ۳
۱۰۴ همزه ۹
۱۰۵ فیل ۵
۱۰۶ قریش ۴
۱۰۷ ماعون ۷
۱۰۸ كوثر ۳
۱۰۹ كافرون ۶
۱۱۰ نصر ۳
۱۱۱ مسد ۵
۱۱۲ اخلاص ۴
۱۱۳ فلق ۵
۱۱۴ ناس ۶